Algemene Voorwaarden

Slim Beleggen – Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:

 1. Aanbieding:
  Elk prijsaanbod dat Sprout Money BV doet door middel van publicatie op Slimbeleggen.com, of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.
 2. Abonnee:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Sprout Money BV een abonnementsovereenkomst sluit.
 3. Abonnementsovereenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Sprout Money BV en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractsduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website Slimbeleggen.com en/of ander redactionele producten van Sprout Money BV.
 4. Abonnementsprijzen:
  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.
 5. Slimbeleggen.com
  De website van Sprout Money BV met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van Sprout Money BV.
 6. Sprout Money BV
  Sprout Money BV is gevestigd op Damacor Offices Schout bij Nacht Doormanweg 40, Willemstad, Curaçao, ingeschreven onder KVK nummer 130892, met BTW nummer 102.367.565
 7. SB Media BV
  SB Media BV is gevestigd op Kruisdonk 66 , 6222 PH Maastricht, ingeschreven onder KVK nummer 65118243, met vestigingsnummer 000033869693

Artikel 2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Sprout Money BV, alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen Sprout Money BV en een abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sprout Money BV is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. Sprout Money BV is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Abonnementen zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en offertes van Sprout Money BV zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. De door Sprout Money BV vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. Sprout Money BV is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden niet voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij Sprout Money BV uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Zeventig procent van uw abonnementsvergoeding toekomt ter dekking van de dienst verlening en dat dertig procent ter dekking voor de auteursrechten.

Artikel 4. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door Slim Beleggen na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij afloop van de in het abonnement voorziene termijn. Recurrente abonnementen worden automatisch verlengd, mits tussentijdse opzegging. De opzegging kan enkel gebeuren door dit in het account stop te zetten. De opzegging van een recurrent abonnement dient tevens 10 dagen voor feitelijke afloop stop gezet te worden. Zo niet, wordt een extra periode in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online betaling of een bancaire overschrijving. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Sprout Money BV zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen. De betaling gebeurt aan SB Media BV, een dochteronderneming van Sprout Money BV.

Het is de abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. Wees ervan bewust dat online betalen extra kosten met zich mee kan brengen, waarvoor wij niet kunnen instaan en/of verantwoordelijk voor zijn.

Sprout Money BV zal niet in verzuim raken door een late verzending van een factuur. Het laattijdig zenden van een factuur door Sprout Money BV impliceert geen afstand van het recht op betaling door Sprout Money BV. De vordering verjaart alleen conform de wet.

Artikel 6. Incasso- en terugbetalingskosten

Het bedrag van elke rekening dat niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 12% per jaar, naast een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10% op het bedrag van de nog openstaande rekeningen, met een minimum van € 50,00 euro. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien er een rechtmatige terugbetaling wordt geëist, dan zal er een behandelingskost van minimaal € 50,00 euro in rekening gebracht worden. Dit bedrag is exclusief de transactiekosten voor internationaal betalingsverkeer, waar de klant volledig instaat.

Artikel 7. Adres en bezorggegevens

De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sprout Money BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan Sprout Money BV worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

Artikel 8. Levering en herroepingsrecht

Sprout Money BV zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Sprout Money BV behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij SlimBeleggen geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Slimbeleggen.com (info@Slimbeleggen.com). Sprout Money BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Artikel 9. Slimbeleggen.com

Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) Slimbeleggen.com en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

Sprout Money BV kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via Slimbeleggen.com zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Sprout Money BV de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Sprout Money BV levert Slimbeleggen.com of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee “met alle gebreken en indien beschikbaar”. Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

Sprout Money BV verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot Slimbeleggen.com, noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden Abonnementen is opgenomen. Sprout Money BV zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Sprout Money BV via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s’.

 

Artikel 10 – Intellectuele rechten

10.1 Sprout Money BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de tips, de rapporten en/of de overige producten van de geest die zij gebruiken, hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld en ten aanzien waarvan Sprout Money BV de auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of ten gelde kan maken. De Abonnee erkent en aanvaardt bijgevolg uitdrukkelijk dat de tips, de rapporten en de overige producten van Sprout Money BV vertrouwelijke informatie uitmaken, die uitsluitend ten aanzien van hem/haar openbaar wordt gemaakt. Het is de Abonnee dan ook uitdrukkelijk verboden om de tips, rapporten en/of de overige producten van Sprout Money BV, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

10.2 De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Abonnee bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, rapporten en/of overige producten van rechtswege, zonder voorgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van €10.000 euro aan Sprout Money BV, onverminderd het recht van Sprout Money BV om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

10.3 Sprout Money BV heeft het recht om bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, de rapporten en/of overige producten bij aangetekend schrijven van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het abonnement van de Abonnee en heeft tevens het recht om een nieuwe aansluiting door de Abonnee, rechtstreeks of onrechtstreeks, te verhinderen.

10.4 De Abonnee erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij zich zal onthouden van het stellen van welke daad dan ook, die onrechtmatig of schadelijk is voor de belangen van Sprout Money BV, haar leveranciers, serviceproviders of andere Abonnees en/of gebruikers van Slimbeleggen.com. In het bijzonder zal de Abonnee Slimbeleggen.com niet gebruiken op een wijze die Slim Beleggen of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen en/of die de gebruikerservaring van elke willekeurige Abonnee van Slimbeleggen.com op een negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Bij een inbreuk op dit artikel is de Abonnee de vergoeding verschuldigd zoals uiteengezet in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Risico’s

11.1 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Slimbeleggen.com erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat Sprout Money BV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Slimbeleggen.com, waaronder maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de informatie die aan hen ter beschikking wordt gesteld, waaronder maar niet beperkt tot de tips, de rapporten en/of andere producten van Sprout Money BV, en de gepubliceerde beleggingssuggesties (hierna de ‘Informatie en Suggesties’).

11.2 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Slimbeleggen.com erkent en aanvaardt dat de Informatie en Suggesties op geen enkele wijze als een aanbieding en/of als beleggingsadvies kan worden beschouwd van Sprout Money BV, Slim Beleggen en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers. De Informatie en Suggesties zijn op geen enkele wijze een vervanging van een deskundig advies. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Slimbeleggen.com wordt geacht zelf na te gaan in welke mate de Informatie en Suggesties waardevol kan zijn en past binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. Sprout Money BV, Slim Beleggen en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van de Informatie en de Suggesties.

Artikel 12  – Privacy en gegevensbescherming

12.1 Sprout Money BV, met contactgegevens zoals vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Sprout Money BV van groot belang. Persoonlijke gegevens van de Abonnee worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Sprout Money BV zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal Sprout Money BV de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.

12.2 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het Privacybeleid van Sprout Money BV. De Abonnee geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel.

12.3 In het kader van de dienstverlening worden de volgende persoonsgegevens van de Abonnee verzameld en verwerkt: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Sprout Money BV gebruikt de gegevens van de Abonnee voor de volgende doeleinden: om de inhoud van onze dienstverlening en haar website te verbeteren, voor het beheer van het account van de Abonnee, voor haar klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten en voor het beheer van haar website. De persoonsgegevens van de Abonnee kunnen tevens door Sprout Money BV worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Sprout Money BV kan de persoonsgegevens van de Abonnees delen met haar commerciële partners, dit vanzelfsprekend steeds met strikte inachtneming van het toepasselijke recht. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Sprout Money BV en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Sprout Money BV  rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie sturen naar het volgende e-mailadres: info@slimbeleggen.com.

12.4 De Abonnee aanvaardt dat Sprout Money BV de aan haar verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken ten behoeve van haar eigen activiteiten.

12.5 De persoonsgegevens van de Abonnee worden slechts overgemaakt worden aan andere vennootschappen in België of in het buitenland voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Sprout Money BV zal telkens zorgen dat passende waarborgen worden geboden bij eventuele doorgifte aan derden, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Voor meer informatie omtrent de gebeurlijke passende waarborgen en een eventuele kopie van documenten die een dergelijke waarborg bieden, kan de Abonnee steeds een schrijven richten aan Sprout Money BV via een notificatie aan het hoger vermelde e-mailadres.

12.6 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen drie jaar  na de beëindiging van de overeenkomst automatisch uit de databanken van Sprout Money BV gewist worden, behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Abonnee om deze te blijven aanwenden.

12.7 Sprout Money BV  behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

12.8 Indien de Abonnee een bezoek brengt aan de website van Sprout Money BV (https://slimbeleggen.com/), worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt dat Sprout Money BV deze cookies gebruikt om de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar website te kunnen gebruiken: vaststellen van de identiteit van de betrokkene en om een volgend bezoek aan haar website te vergemakkelijken; onderzoeken van de doeltreffendheid van haar website. Indien de Abonnee dit niet wenst, kan het gebruik van cookies worden verhinderd door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Sprout Money BV wordt verminderd.

12.9 De Abonnee heeft het recht Sprout Money BV te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van de identiteitskaart van de Abonnee overgemaakt te worden. Indien de Abonnee verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Abonnee steeds verdere informatie verkrijgen bij Sprout Money BV op het hogervermelde adres. De Abonnee heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Abonnee ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.